ความรู้เรื่องเกษตร

   

 เคล็ดลับการปลูกยางประสบผลสำเร็จ ต้นยางเติบโตเร็ว เปิดกรีดได้เร็วขึ้น
 


ขั้นตอนมีดังนี้


1. การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา :โดยการไถพลิกและไถพรวน อย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมเก็บตอไม้ เศษไม้ และเศษวัชพืชออกให้หมดเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูก

2. วางแนวปลูกต้นยางพารา : กำหนดแถว หลักของต้นยางโดยให้วางขวางทางการไหลของน้ำเพื่อลดการชะล้างหน้าดินและการพังทลายของดิน พร้อมขุดคูตามแนวเขตสวนเพื่อป้องกันโรครากยางและการแย่งธาตุอาหารจากนั้นวางแนวปลูกด้วยการปักไม้ชะมบตามระยะปลูก

3. ระยะปลูกต้นยางพารา : ถ้า เป็นพื้นที่ราบในเขตปลูกยางเดิมภาคใต้ ใช้ระยะปลูก 2.5x 8 เมตร หรือ 3×7 เมตรจะปลูกยางได้ 80 ต้น หรือ 76 ต้นต่อไร่ ตามลำดับ ขนาด ของหลุม ขุดหลุมให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยขุดดินด้านใดด้านหนึ่งของไม้ชะมบไปในทางเดียวกัน

4. วิธีปลูกยางพารา : การปลูกยางให้ถูกวิธีโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จะให้ผลสำเร็จสูงมีจำนวนต้นยางรอดตาย 87-94% โดยใช้ต้นยางชำถุงพันธุ์ดีมีขนาด 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดต้องแก่เต็มที่ เลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคและแมลงศัตรู

 

 

 

ผู้เข้าชม : 526