ความรู้เรื่องเกษตร

   

 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การปลูกข้าวโพดหวานได้ผลผลิตสูง
 


1. ดินดีผลผลิตดี

ไถดินและทิ้งตากดินไว้ 3-5 วัน จากนั้นจึงไถแปรเพื่อย่อยดินให้ แตกละเอียดไม่เป็นก้อนใหญ่เหมาะกับการงอกของเมล็ด

ควรมีการหว่านปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยขี้ไก่เป็นต้น อัตราประมาณ 1 ตันต่อไร่ก่อนการไถแปร เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นสามารถอุ้มน้ำได้นานขึ้น และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับข้าวโพดหวาน


2. ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี ควรอยู่ในฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม – มกราคม หรือดินฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม


3. ปัจจัยสภาพแวดล้อม

สภาพพื้นที่ ใกล้แหล่งน้ำ ,ไม่มีน้ำท่วมขัง ,ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ,การคมนาคมสะดวกสามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว

ลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณ์สูงมีอินทรีย์วัตถุสูงกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์,การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี,ระดับหน้าดินลึก 25 – 30 เซนติเมตร,ค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5 – 6.8

อุณหภูมิ อากาศ อุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 24- 28 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา เซลเซียส อาจมีปัญหาในการผสมเกสรทำให้การติดเมล็ดไม่ดีเท่าที่ควร ,ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ

แหล่งน้ำ มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น,ต้องเป็นน้ำสะอาด

การให้ปุ๋ย ถ้าดินมีฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่ำกว่า ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ,สำหรับดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายและสูตร 15-15-15 ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ จะช่วยเพิ่มน้ำหนักฟักได้มากขึ้น


 

ผู้เข้าชม : 476