เกษตรกรใช้เพียว

เกษตรเยี่ยม(ทำเกษตรลดต้นทุน)

ข้าว

ยางพารา,ปาล์ม

อ้อย,มันสำปะหลัง

พืชไร่

ผลไม้

พืชผักและอื่นๆ

กิจกรรมเพียว